Kommunala initiativ

Vänsterpartiet Fagersta

 

Motioner interpellationer mm.

 

 

 

 

Interpellation till socialnämndens ordförande ang försämringen inom hemtjänsten.

 

2014 låg Fagersta, efter ett målmedvetet arbete, på 14 bästa plats av landets kommuner (det finns 290 kommuner) vad gäller personalkontinuitet i hemtjänsten.

Nu kan man läsa att vi är på sjunde plats – från botten.

 

Att det inte är för många personal runt en gammal människa i dess eget hem har visat sig vara en högt uppskattad kvalitetsfaktor och det ter sig därför viktigt att arbeta med denna fråga och gårfullt hur Fagersta under den nya politiska ledningen så snabbt kunnat falla i ranking.

 

Jag vill därför fråga Socialnämndens ordförande:

 

1)Är inte personalkontinuitet längre ansett som viktigt?

2)Om det fortfarande är viktigt; hur förklarar ordföranden det dramatiska fallet i rankingen från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

3)Ämnar ordföranden ta något initiativ för att vända den närmast katastrofala utvecklingen?

 

Fagersta 10 mars 2018

 

 

Stig Henriksson (V)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang den nedlagda omlastningsterminalen.

 

Transportsektorn är nyckeln till att klara klimatmålen och med det vår överlevnad.

Det är också den sektor som visat sig svårast att påverka.

 

Fagersta sticker här ut i negativ bemärkelse. Vi har stora godsflöden in och ut varje dag till privatpersoner, affärer och framförallt industrierna. Som tung industriort är det åtskilliga ton gods, skrot, timmer mm som transporteras varje dag.

 

Av allt detta gods visade en analys för ett antal år sedan gick allt på väg med undantag för två tankvagnar med gasol resp fluorvätesyra som levererades med glesa mellanrum.

 

Med hjälp av Ramböll och lokala intressenter tog kommunen och TVG fram en utredning om hur en omlastningsterminal vid gamla rörverket skulle kunna fungera. Pga av ointresse från Trafikverket (trots skrivningar i verkets regleringsbrev om att verka för miljövänliga transporter) gick det inte att få ihop projektet.

 

Men frön hade såtts och med hjälp av det lokala åkeriföretaget Perssons transport och Vänerfrakt kunde en verksamhet etableras vid Fagersta central och under åren har många containrar lastats om och ersatt långväga lastbilstransporter. Skalan har dock hela tiden varit hotande liten och vid min överlämning påpekade jag starkt behovet av engagemang från kommunen i denna viktiga miljö- och transportfråga. Inte minst borde Atlas Copco kunna intresseras och kontakterna med det företaget borde varit bra.

 

Men nu har verksamheten avvecklats och Fagerstas godsflöden är till i princip till 100 % tillbaka på vägarna med allt vad det innebär av utsläpp, vägslitage, olycksrisker mm.

 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:

 

Vilka, om några, konkreta initiativ har kommunledningen tagit för att behålla och öka godstransporterna på järnväg?

 

Vad avser man ta för initiativ framledes för att söka styra om godstransporterna mot mer klimatvänliga trafikslag?

 

 

Fagersta 8 juni 2017

 

 

Stig Henriksson (V)

 

--------------------------------------------------------------

Interpellation till socialnämndens ordförande ang försämringen inom hemtjänsten.

 

2014 låg Fagersta, efter ett målmedvetet arbete, på 14 bästa plats av landets kommuner (det finns 290 kommuner) vad gäller personalkontinuitet i hemtjänsten.

Nu kan man läsa att vi är på sjunde plats – från botten.

 

Att det inte är för många personal runt en gammal människa i dess eget hem har visat sig vara en högt uppskattad kvalitetsfaktor och det ter sig därför viktigt att arbeta med denna fråga och gårfullt hur Fagersta under den nya politiska ledningen så snabbt kunnat falla i ranking.

 

Jag vill därför fråga Socialnämndens ordförande:

 

1)Är inte personalkontinuitet längre ansett som viktigt?

2)Om det fortfarande är viktigt; hur förklarar ordföranden det dramatiska fallet i rankingen från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

3)Ämnar ordföranden ta något initiativ för att vända den närmast katastrofala utvecklingen?

 

Fagersta 10 mars 2018

 

 

 

Stig Henriksson (V)

 

 

 

----------------------------------------------------------------

nterpellation till Utbildning- och fritidsnämndens ordförande Sune Andersson (S) ang uteblivna statliga bidrag.

 

I budgetförhandlingarna med regeringen fick Vänsterpartiet igenom ett särskilt stöd på 200 miljoner per år 2016-2019 för sommarlovsaktiviteter för barn. Stödet betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

 

Målsättningen är att hjälpa kommuner att ge barn i åldersgruppen 6-15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna ska vara avgiftsfria. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska dock ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen.

 

Ett bidrag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har att fördela.

Fagersta kommun skulle vid en ansökan kunna få ut 317 216 kronor, men enligt MUCF har vi så sent som i mars inte lämnat in någon ansökan.

 

Jag vill därför fråga ordföranden om en ansökan därefter har gjorts?

Och, om inte det gjorts, varför inte?

 

Fagersta 22 maj 2017

 

 

Stig Henriksson (V)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Interpellation till Utbildning- och fritidsnämndens ordförande Sune Andersson (S) ang uteblivna statliga bidrag.

 

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

 

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

 

I Västmanland har samtliga kommuner utom Fagersta och Surahammar fått bidrag på totalt 3 676 000 kronor. Sett till vår befolkningsandel så torde vi därmed gått miste om ca 300 000 kronor.

 

Jag vill därför fråga ordföranden:

 

Varför har Fagersta kommun inte sökt dessa medel?

 

 

Fagersta 22 maj 2017

 

 

Stig Henriksson (V)

 

 

Motion att inrätta områdesskydd för tätortsnära skog.

Skogsområdet mellan Fagersta tätorts nordöstra delar mot Ötjärn är ett mycket populärt och välbesökt område för motion, svamp- och bärplockning, jakt m m. På stora delar av området växer bl a mer än 120 år gamla tallar, orkidéer av olika slag, och gott om matsvamp. Många stigar snirklar sig genom det vackra skogslandskapet och bjuder in till promenader och joggning. Tidigare har stigarna varit väl markerade, men dessa behöver ses över. Enligt Fagersta Kommuns skogsavverkningsriktlinjer ska skog nära vandringsleder undantas från kalhyggen, men där finns hårt avverkade delar i området, och vi är flera som vill bevara skogens natur- och sociala värden för framtiden, och undvika kalhyggen.

Allt fler kommuner blir också medvetna om ökad livskvalité genom utevistelse både nära förskolor och vård- och omsorgsboenden. Flera kommuner jobbar medvetet med att förbättra utemiljön runt kommunen och kommunens vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden.

Den kommunalt ägda skogen i det föreslagna området för denna motion består av både yngre och äldre skog samt av olika trädslag. Delar av den yngre skogen är tätt planerad tall eller gran. Området indelas här i två typer åtgärder; att den gamla (redan gallrade) skogen får leva kvar, utan avverkning, och att skogsvård i de yngre skogsområdena tillämpar hyggesfritt skogsbruk, som t.ex kontinuitetsskogsbruk, vilket innebär att de inte helt undantas från skogsbruk.

Det är från och med 2015 möjligt att teckna naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden. Utgångspunkten för denna typ av naturvårdsavtal är bland annat att områdena ska utgöras av äldre skogar som ofta besöks och används för rekreation på olika sätt. Fagersta Kommun bör undersöka möjligheterna att få stöd för att skydda den äldre skogen i detta område. Den statliga myndigheten Naturvårsverket satsar genom stöd via LONA på att stimulera kommuner som vill inrätta tätortsnära områdesskydd och kommunala naturreservat.

Eftersom den yngre tätt planterade skogen kommer att behöva gallras föreslår vi att Fagersta Kommun tillämpar rekreationsinriktad skogsskötsel, vilket är rekommenderat av Naturvårdsverket i tätortsnära skogar som inte helt undantas från skogsbruk. Med denna skogsbruksmetod kan skötseln inriktas på anpassade gallringar som plockar ut mogna träd och lämnar mindre att växa vidare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar:

- att inrätta naturreservat för att bevara de delar av äldre skog som finns kvar i området,

- att Fagersta Kommun i de områden som idag består av yngre tätt odlad skog tillämpar hyggesfritt skogsbruk, som t ex kontinuitetsskogsbruk,

- att stigarna markeras tydligare samt att karta över stigarna placeras ut på de olika platser där stigar leder inåt skogen från tätorten

För Vänsterpartiet Fagersta

 

Pia Boiardt

 

 

Interpellation till NVU:s ordförande Ola Wahlsten ang privatisering av SFI-undervisningen.

Enligt det något svårtolkade protokollet från 14 dec 2016 beslutar direktionen ge förbundschefen två uppdrag. Dels att ”se över förutsättningarna att lägga ut SFI på entreprenad”, dels att ”starta processen med en upphandling.”

 

Det kan ju se lite märkligt ut rent ideologiskt med tanke på det stora folkliga motståndet mot vinster i välfärden i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet.

Vidare har t ex statsminster Löfvens relativt färskt uttalalat att ”stöket ska bort och vinstjakten ska bort från utbildningssystemet. Skolan ska inte styras av företagens vilja till vinst” eller som det uttrycktes på socialdemokraternas hemsida inför valet: ”Stoppa vinstjakten i skolan”

 

Såväl Skolverkets statistik som åtskilliga larm visar generellt samma bild som ett studiebesök i grannkommunen Avesta skulle göra. Där har man privatiserat SFI och fått få behöriga SFI-lärare och stor personalomsättning. Nationell statistik visar också att privata SFI-entreprenörer har sämre resultat mätt i andel som uppnår godkända betyg.

 

Nog borde väl trots allt NVU:s förbundsordning spela viss roll för en demokratisk styrning av förbundet. I NVU:s förbundsordning § 12 står att läsa: ”Respektive kommun ska ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i kommunalförbundets verksamhet fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.”

 

Då över hälften av antalet studerande på NVU går i SFI enligt budget för 2015 (någon senare budget eller någon årsredovisning efter 2014 finns märkligt nog inte på NVU:s hemsida nu i början på år 2017) torde en privatisering av denna verksamhet nog uppfylla bägge villkoren – vara av principiell beskaffenhet och av större vikt.

 

 

Med anledning av detta vill jag därför fråga ordföranden:

 

•Finns det inga politiska betänkligheter mot att privatisera en stor del av utbildningsförbundet?

 

•Vore det inte i vart fall bättre att först se över förutsättningarna, vilket borde inkludera värdering av andras erfarenheter av att privatisera SFI och sedan eventuellt ta ett beslut om att ”starta processen”?

 

•Vilka erfarenheter från andra kommuner har inhämtats som visar på att SFI fungerar effektivare vid en privatisering?

 

•Med tanke på förbundsordningen; på vilket sätt har detta beslut förankrats i respektive kommun?

 

Fagersta 27 januari 2017

 

Stig Henriksson (V)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Interpellation till NVU:s ordförande Ola Wahlsten ang privatisering av SFI-undervisningen.

 

Enligt det något svårtolkade protokollet från 14 dec 2016 beslutar direktionen ge förbundschefen två uppdrag. Dels att ”se över förutsättningarna att lägga ut SFI på entreprenad”, dels att ”starta processen med en upphandling.”

 

Det kan ju se lite märkligt ut rent ideologiskt med tanke på det stora folkliga motståndet mot vinster i välfärden i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet.

Vidare har t ex statsminster Löfvens relativt färskt uttalalat att ”stöket ska bort och vinstjakten ska bort från utbildningssystemet. Skolan ska inte styras av företagens vilja till vinst” eller som det uttrycktes på socialdemokraternas hemsida inför valet: ”Stoppa vinstjakten i skolan”

 

Såväl Skolverkets statistik som åtskilliga larm visar generellt samma bild som ett studiebesök i grannkommunen Avesta skulle göra. Där har man privatiserat SFI och fått få behöriga SFI-lärare och stor personalomsättning. Nationell statistik visar också att privata SFI-entreprenörer har sämre resultat mätt i andel som uppnår godkända betyg.

 

Nog borde väl trots allt NVU:s förbundsordning spela viss roll för en demokratisk styrning av förbundet. I NVU:s förbundsordning § 12 står att läsa: ”Respektive kommun ska ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i kommunalförbundets verksamhet fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.”

 

Då över hälften av antalet studerande på NVU går i SFI enligt budget för 2015 (någon senare budget eller någon årsredovisning efter 2014 finns märkligt nog inte på NVU:s hemsida nu i början på år 2017) torde en privatisering av denna verksamhet nog uppfylla bägge villkoren – vara av principiell beskaffenhet och av större vikt.

 

 

Med anledning av detta vill jag därför fråga ordföranden:

 

•Finns det inga politiska betänkligheter mot att privatisera en stor del av utbildningsförbundet?

 

•Vore det inte i vart fall bättre att först se över förutsättningarna, vilket borde inkludera värdering av andras erfarenheter av att privatisera SFI och sedan eventuellt ta ett beslut om att ”starta processen”?

 

•Vilka erfarenheter från andra kommuner har inhämtats som visar på att SFI fungerar effektivare vid en privatisering?

 

•Med tanke på förbundsordningen; på vilket sätt har detta beslut förankrats i respektive kommun?

 

Fagersta 27 januari 2017

 

Stig Henriksson (V)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fagersta

160217

 

Till Fagersta Kommunfullmäktige.

 

Motion om återvinning på NVU.

 

Fagersta har satt upp målet under ”Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande” att ”Kommunen ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar”.

Den 17 februari blev NVU Brinellskolan en certifierad skola för Grön Flagg, liksom många förskolor i bl.a. Fagersta kommun. Grön Flagg fungerar som ett utmärkt stöd i arbetet med lokala miljöprogram, miljöledningsarbete och kommunens arbete med hållbar utveckling.

Grön Flagg bygger på ett aktivt arbete inom olika teman som t.ex. konsumtion, livsstil, hälsa och energi. Genom att Grön Flagg innehåller s.k. nyckeltal kan arbetet också mätas och följas upp. I och med detta försöker Brinellskolan förbättra sina nyckeltal bl.a. inom källsortering. I dagsläget förbrukas och kastas många pappersförpackningar och matrester, samt plast i en och samma soptunna. Sopor från personalrum, arbetsrum, personalmatsal, klassrum och elevhallar sorteras inte och återvinns därför inte på bästa sätt.

Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige i Fagersta Kommun att uppdra till Fagersta kommuns ledamöter i NVU:s direktion att verka för att återvinningen förbättras på detta område.

 

 

Pia Boiardt

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

 

---------------------------------------------------------

 

Motion angående revisorskollegiet.

 

När Vänstern vann valet tog vi omedelbart beslutet att inte besätta någon revisorspost, utan där skulle oppositionen ha majoritet. Så skedde också under hela den tid Vänstern var största parti.

 

 

2014 tog socialdemokraterna platsen som största parti. Sedan dess besätter man också två platser av fem i revisionen, bl a vice ordförandeposten.

 

 

De senaste åren har den kommunala revisionen och dess oväld diskuterats i landet. Lekmannarevisorerna är politiskt tillsatta och det har då och då påpekats att revisorsbedömningarna alltför ofta följer partilinjerna. Detta har ibland benämnts som ”ett institutionaliserat jävsförhållande. Av liknande skäl fick staten efter utredning för tolv år sedan en oberoende revision.

 

En utväg för Fagersta Kommun är att återgå till den praxis Vänsterpartiet grundade under de 16 år som V var största parti; nämligen att inte nominera några revisorer utan låta övriga partier dela på de fem revisorsposterna. Vår erfarenhet är att det fungerade bra och vi hade under alla dessa år aldrig en strid om revisionens yttranden eller någon partipolitisk färgning av dessa.

 

 

Med anledning av det ovan sagda föreslår jag därför kommunfullmäktige besluta:

 

 

Att i lämpligt kommunalt dokument inskriva att revisorskollegiet uteslutande besätts av representanter från partier som inte innehar kommunalrådsposten.

 

 

För Vänsterpartiet Fagersta

Pia Boiardt

 

-------------------------------------------------------------------

Motion ang en aktiv socialpolitik i kommunen.

 

I ett Sverige som allt mer glidit isär de senaste åren behövs en aktiv, kommunal socialpolitik. Stora insatser har gjorts för att bygga upp en fungerande vårdkedja för missbrukare, förbättra situationen för utsatta barn och stärka föräldrarollen med mera.

 

Men vi måste gå vidare. Det torde finnas en bred konsensus kring vikten av fler satsningar och med den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör vi gå vidare med angelägna sådana.

 

Vi vill därför föreslå ökade satsningar för långtidsarbetslösa i allmänhet och yngre långtidsarbetslösa i synnerhet. Därutöver behöver kommunen en folkhälsosamordnare som både arbetar alkohol- och narkotikaförebyggande, men också med åtgärder för att främja hälsan och förhindra social utslagning.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi alltså KF besluta;

 

Att göra dessa ökade satsningar för långtidsarbetslösa i allmänhet och yngre långtidsarbetslösa i synnerhet.

 

 

Att inrätta en tjänst som folkhälsosamordnare.

 

Att uppdra till Socialnämnden att närmare utreda kostnaderna och återkomma till kommunfullmäktige med begäran om medel.

 

Fagersta 20 april 2015

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

 

Hans Granlund

 

---------------------------------------------------------------

 

Motion ang skolsatsning.

 

Det torde finnas en bred konsensus kring vikten av skolsatsningar och med den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör vi gå vidare med angelägna insatser.

 

Några sådana satsningar är fler möjligheter till läxhjälp, investeringar i lärarnas kompetensutveckling och att med hjälp av extrapotter höja lärarnas generella löneläge.

Det finns säkert fler viktiga åtgärder vad gäller skolmatens förbättring, beredskapen för nyanlända elever och behovet av att utveckla rektorerna som pedagogiska ledare men någonstans måste man börja.

 

 

Vi vill därför föreslå KF besluta:

 

Att satsa på läxhjälp, kompetensutveckling och lönepotter enligt ovan.

 

Att uppdra till UF-nämnden att utarbeta konkreta och kostnadsberäknade förslag om läxhjälp, kompetensutveckling och att med hjälp av extrapotter höja lärarnas generella löneläge.

 

Att återkomma till kommunfullmäktige med anhållan om medel.

 

 

Fagersta 8 april 2015

 

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

 

Shiro Biranvand

 

---------------------------------------------------------------

 

Motion ang ökat stöd till barnfamiljer.

 

Det torde finnas en bred konsensus kring vikten av satsningar på barn och med den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör vi gå vidare med angelägna insatser.

 

Viktiga saker har gjorts med allt ifrån förskollärarlyft och arbetskläder till utbyggnad av förskoleavdelningar, helg- och nattöppen förskola och avgiftsrabatter from barn två samt nolltaxa för låginkomsttagare. Men vi måste gå vidare.

 

Några viktiga punkter för att stärka barnperspektivet är att göra barngrupperna inom förskolan mindre, utöka vikariepoolen, att utöka tiden som barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskola, att säkra syskonförturen i skolor och förskolor samt att få välja vilka tider barnen ska få vara i förskolan.

 

 

Vi föreslår därför fullmäktige besluta:

 

Att bifalla ovanstående förslag till ett ökat stöd till barnfamiljer.

 

Att ge UF-nämnden i uppdrag att konkretisera och kostnadsberäkna förslagen och återkomma till KF med begäran om medel.

 

 

 

Fagersta 30 mars 2015

 

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

 

Stig Henriksson

 

-----------------------------------------------------------------------

Motion ang infrastruktursatsningar.

 

Ett samhälles framtid bygger på den infrastruktur vi idag skapar. Vi har ett bra fjärrvärmenät, dock inte till villaområden. Va-nätet är i gott skick då vi under en rad år satsat på det underhåll så många kommuner eftersatt. Förhoppningsvis kan det under förra året framarbetade avtalet med Telia säkra en bredbandsutbyggnad i alla fall för tätorten. Landsbygden har behövt särskilda insatser. Med den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör vi gå vidare med angelägna insatser.

 

En hållbar framtid bygger också på låga taxor. Vi vill därför föreslå att via ägarskapet i VB Energi verkar för en utbyggnad av fjärrvärmenätet och förmånliga priser för invånarna.

En översyn över Va-taxor och sophämtningsavgifter bör göras.

Bredbandsutbyggnaden bör noga följas och vid behov kommunala insatser göras.

 

 

Vi vill därför föreslå KF besluta:

 

Att i enlighet med motionens syfte uppdra till kommunstyrelsen att verka för ovanstående förslag samt

 

Att årligen rapportera resultatet av detta arbete.

 

Fagersta 13 april 2015

 

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

Teemu Sulin

 

--------------------------------------------------------------------

Motion ang trygghet i vården.

 

Det torde finnas en bred konsensus kring vikten av vårdsatsningar och med den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör vi gå vidare med angelägna insatser.

 

Det har de senaste åren gjorts stora satsningar på att bygga ut den kommunala äldrevården. Kommunaliseringen av hemsjukvården, beslutet att bygga korttidsplatser på Malmen och personalförstärkningar är några sådana exempel.

 

Men vi behöver gå vidare. Fagersta behöver ett trygghetsboende och fler särskilda boenden och ännu fler korttidsplatser. Anhörig- och frivilligverksamheten behöver stärkas och det behövs mer personal, en bättre arbetsmiljö och de delade turerna ska avskaffas samtidigt som heltid till alla som så önskar ska garanteras.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi KF besluta:

 

Att genomföra de ovan beskrivna reformerna.

 

Att uppdra till Socialnämnden att dimensionera och kostnadsberäkna dessa samt återkomma till fullmäktige med begäran om medel.

 

 

Fagersta 3 april 2015

 

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

Pia Boiardt

-----------------------------------------------------------------------------

Motion ang bostadsbyggande.

 

Det torde finnas en bred konsensus kring vikten av bostadssatsningar och med den goda ekonomi Fagersta kommun alltjämt har så bör vi gå vidare med angelägna insatser.

 

Under de senaste åren har insatser gjorts för att möjliggöra byggande av bostadslägenheter i Fagersta. Kottmossen har planerats och erbjudits till ett rabatterat pris. Ett koncept på ett flerfamiljshus i form av en kooperativ hyresrätt togs fram, tomter har färdigställts i Sjöhagen mm. Men det är bara det sistnämnda som funnit köpare, förutom då några strötomter här och där för enfamiljshus.

 

Men kanske finns det andra grupper som kan attraheras av att bo i Fagersta? T ex kanske vi kan erbjuda studentbostäder för elever som vill gå på Brinellskolan? Nya och attraktiva boenden för de som idag pendlar in till jobb i Fagersta?

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi KF besluta:

 

Att utarbeta konkreta förslag på student- samt inpendlarboende i Fagersta.

Att uppdra till KS att återkomma med sådana förslag för äskande av medel.

 

Fagersta 27 april 2015

 

 

För Vänsterpartiet Fagersta

 

Pirkko Heikkinen Shiro Biranvand

 

--------------------------------------------------------------------------

Ordförande för Utbildnings- och fritidsnämnden Pia Boiardt (V) uppdrar åt förvaltningen att utreda kostnader för mindre barngrupper på Fagersta Kommuns förskolor.

Fagersta 150323

 

Uppdrag till utbildnings- och fritidsförvaltningen att utreda kostnader för förbättrad kvalitét och arbetsmiljö inom Fagersta Kommuns förskolor, samt revidering av systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Skolverkets tidigare rekommendationer förskolans gruppstorlekar följde normen:

 

•max 12 barn i småbarnsgrupp, 1-3 år

•max 15 barn i storbarnsgrupp, 3-5 år

•max 5 barn per pedagog i varje barngrupp

 

Som ordförande ger jag Utbildnings- och fritidsnämndens förvaltning uppdraget att utreda vilka kostnader det skulle innebära att minska barngrupperna i förskolan till nämnda gruppstorlekar. Förutom den förstärkningen av förskolan föreslår jag att även följande kvalitetssäkring och rekryteringsinsats utreds:

 

•vikariepool som tillgodoser behovet av vikarier från första dagen (kan som extra personal då de inte vikarierar för annan lärare, avlasta ordinarie personal med andra arbetsuppgifter)

•kostnader för framtida stödteam, som redan är under utredning (psykolog, talpedagog, specialpedagog)

 

Uppföljning av arbetsmiljön görs löpande på APT-möten och samverkansråd med fackliga representanter. Jag föreslår också att arbetsmiljön därutöver följs upp och dokumenteras varje år gällande:

 

•ljudnivå

•inflytande över arbetet

•fortbildning

•samarbetsmiljön på arbetsplatsen

•påfrestande arbetstider

 

Pia Boiardt

 

Ordförande Utbildnings- och fritidsnämnden

 

-------------------------------------------------------------------------------

Vänsterpartiets initiativ och förslag att avlasta grundskollärare antas av Utbildnings- och fritidsnämnden!

 

Detta är en nydanande satsning där lärare verkligen ges bättre förutsättningar att stödja att fler elever utvecklar goda kunskaper. Om förslaget antas i kommunfullmäktige innebär det en ökning av budgeten på 4 miljoner per år för att anställa fler personal till fyra grundskolor. ”Det är en lättnad att nämnden nu kommit fram till detta förslag och med tanke på enigheten i nämnden bör chanserna vara stora att det också får ok från kommunfullmäktige, säger Pia Boiardt (V), ordförande i Utbildnings- och fritidsnämnden.

 

Tiden som lärarna enligt förslaget får till förfogande ska användas till att planera och följa upp undervisningen.

Detta ska leda till att höja kvalitén i undervisningen och ge en bättre arbetsmiljö så att lärarna kan fokusera på det de är utbildade till. Satsningen innebär också att elever på låg- och mellanstadieskolorna ska få möjligheter till bättre rastaktiviteter och att de känner sig tryggare i skolan. Bättre arbetsmiljö för både lärare och elever kan också underlätta att rekrytera kompetenta behöriga lärare, vilket är mycket viktigt då behovet är stort de kommande åren. Förslaget innebär också att tillföra personalresurser för rektorer för att få utrymme att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

 

”Nu går vi in i budgetberedningen med det här förslaget. Detta är en viktig satsning för att uppnå bättre resultat, rekrytera behöriga lärare och uppnå en tryggare miljö på skolorna.” säger Pia Boiardt.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Interpellation Till kommunstyrelsens ordförande Ang beslutsgången rörande avtalet med Västanfors-Västervåla församling.

 

Främst via media har jag inhämtat att Fagersta kommun förlikat med församlingen, vilket i och för sig är väldigt glädjande. Men då prislappen för detta, förutom ett något oklart samrådsförfarande om framtida bidragsnivåer som exklusivt(?) ges till församlingen, enligt uppgift ligger på hela 10,5 miljoner hade det synts mig naturligt att fullmäktige hade fått ta ställning till avtalet. I kommunallagens tredje kapitel, nionde paragraf står vilka ärenden som fullmäktiges har att besluta om.

 

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

 

1. mål och riktlinjer för verksamheten

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar

5. val av revisorer

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda

7. årsredovisning och ansvarsfrihet

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget och

9. extra val till fullmäktige.

 

Ett sådant här avtal synes mig uppfylla bägge villkoren för att kräva fullmäktigebeslut; det är både principiellt viktigt och tillika måste nog en utgift på 10,5 miljoner anses vara ”av större vikt” för Fagersta kommun. Men såvitt jag begriper har kommunstyrelsens ordförande helt på egen hand tecknat detta avtal. Enligt det jag inhämtat i protokollen finns enbart ett uppdrag från KS i december att förhandla och då om sockenstugan. Vid KS-mötet i januari lämnades en rapport om ”förhandling om sockenstugan” och i februari ett redan 19 januari underskrivet avtal som då handlade om såväl sockenstugan som alla tvister om bidragsnivåer och annat som i huvudsak drivits av församlingen. Kommunfullmäktige har överhuvudtaget aldrig besvärats i ärendet. Jag tror nog alla är glada över att kyrkan dragit tillbaka alla sina överklaganden och förhoppningsvis kan överenskommelsen bidra till en nystart i relationerna. Och som jag förstått det har ordföranden informellt sökt förankring för de stigande kraven från församlingen. Men likväl kan inte enligt min mening de beslutande organen rundas på detta sätt. Ett avtal som förutom samrådsrätt i kommunala beslut också innebär en utgift på över tio miljoner – det kan inte kommunstyrelsens ordförande teckna utan att kommunfullmäktige i sista hand har möjlighet att godkänna eller förkasta avtalet. Mina frågor till KS-ordförande Marino Wallsten är: Anser du att du med denna handläggning följt kommunallagens krav på fullmäktigebehandling av ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen? Om svaret är ja; var går enligt din uppfattning gränsen för ekonomiska åtaganden du anser kommunstyrelsens ordförande utan hörande av fullmäktige på egen hand kan besluta om?

 

Fagersta 4 februari 2015

Stig Henriksson (V)

-----------------------------------------------------------------------------------------