Hem

Fagersta

Interpellation till vice ordföranden i Norra Västmanlands ekonominämnd, Marino Wallsten (S).

Som nyvald ledamot i Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) ingår det att ”fastställa budget och ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning.”
För att underlätta arbetet får ledamöterna en pärm med de viktigaste dokumenten. Men under den flik sex som ska innehålla förbundets budget är det tomt. På min begäran att få förbundets budget blir dock svaret att för innevarande år blir dock svaret satt NVU inte från NVE erhållit någon detaljbudget för 2019 utan enbart en ekonomisk ram på 142 991 000 kronor.
Inte heller har det under hösten 2018 eller våren 2019 skett några ekonomiska uppföljningar. Detta trots att det enligt reglementet kvartalsvis ska göras budgetuppföljningar med helårsprognos.
En svårighet är givetvis att NVE på drygt fyra år haft inte mindre än nio olika controllers som arbetat visavi NVU.
Hur ledning och direktion under dessa omständigheter ska kunna ”fastställa budget och ansvar för den ekonomiska förvaltningen” är höljt i djupt dunkel.
Dessutom har medlemskommunerna i snart fem års tid i olika omgångar utrett en ny förbundsordning, inklusive kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna. Därutöver har direktionen för snart ett år sedan sagt upp det för ekonomin väsentliga SFI-avtalet utan att något nytt är på plats.
Sammantaget ger det en bild av en oreda som gör det svårt för direktionen att ta det ansvar som åligger dess valda ledamöter.
Så mot bakgrund av ovanstående frågar jag därför NVE:s vice ordförande:
Anser du att det ovan beskrivna är en tillfredställande situation?
Om inte; vilka åtgärder ämnar du initiera för att få ett fungerande ekonomistöd gentemot NVU?

Fagersta 25 april 2019


Stig Henriksson (V)


Vänsterpartiet Fagersta